STATUT FUNDACJI ZWALCZ NUDĘ

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA ZWALCZ NUDĘ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Irenę Tyl działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa, terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 4

Celami Fundacji są:

1. Inicjowanie i promowanie zdrowego stylu życia.
2. Inicjowanie i promowanie działalności kulturalnej.
3. Inicjowanie i wspieranie edukacji obywateli.
4. Inicjowanie i promowanie aktywności fizycznej, sportu i rekreacji.
5. Promowanie zdrowej i ekologicznej żywności.

6. Wspieranie i promowanie działań proekologicznych.
7. Inicjowanie i promowanie działań prorodzinnych.

 

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Coroczne organizowanie Narodowego Dnia Sportu
 2. Organizowanie edukacyjnych gier miejskich
 3. Organizowanie edukacyjnych warsztatów tematycznych
 4. Organizacja pikników ekologicznych połączonych z warsztatami edukacyjnymi
 5. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych dla młodzieży z rodzin patologicznych
 6. Pomoc finansową i wspieranie młodzieży i rodzin w trudnych warunkach finansowych
 7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 6

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 7

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dofinansowania przez władze samorządowe i rządowe
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z majątku Fundacji.

 

Władze Fundacji.

 

§ 8

Władzami fundacji są:

a)      Rada Fundacji,

b)      Zarząd Fundacji.

 

Rada Fundacji.

§ 9

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z jednego do trzech członków.
 3. W skład pierwszej Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
 4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 

§ 10

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 11

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Nadzór nad działalnością Fundacji.

 

§ 12

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji.

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

 

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 15

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

Organ Sprawujący Nadzór

§ 16

Organem sprawującym Nadzór nad fundacją jest Minister Sportu i Turystyki

 

Zmiana Statutu

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek członka Rady Fundacji lub członka Zarządu Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji na podstawie uchwały Rady Fundacji.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Radę Fundacji.

Powyższy statut został ustalony przez Fundatorkę, Irenę Tyl w dniu 5 lipca 2013 roku i wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   220-902   300-101   100-105  , 220-901   JN0-102   2V0-620   210-260   70-417   220-801   200-310   350-018   JN0-102   MB2-707   JN0-360   70-177   CRISC   1V0-601   70-461   70-178   70-480   101   200-310   SY0-401   c2010-652   MB6-703   ADM-201   210-060   70-417   640-911   OG0-093   100-105  , 70-480   JN0-102   70-532   350-060   640-911   1Z0-144   70-347   2V0-620   C_TFIN52_66   210-260   ADM-201   70-463   9L0-012   210-065   70-413   JN0-360   210-060   70-178   9L0-066   300-208