STATUT
FUNDACJI ZWALCZ NUDĘ

I) Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA ZWALCZ NUDĘ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Irenę Tyl działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa, terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

II) Cele i zasady działania Fundacji.

§ 4
Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie i promowanie zdrowego stylu życia.
2. Inicjowanie i promowanie działalności kulturalnej.
3. Inicjowanie i wspieranie edukacji obywateli.
4. Inicjowanie i promowanie aktywności fizycznej, sportu i rekreacji.
5. Promowanie zdrowej i ekologicznej żywności.
6. Wspieranie i promowanie działań proekologicznych.
7. Inicjowanie i promowanie działań prorodzinnych.
8. Umacnianie potencjału organizacji obywatelskich.

§ 5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Coroczne organizowanie Narodowego Dnia Sportu
2. Organizowanie edukacyjnych gier miejskich
3. Organizowanie edukacyjnych warsztatów tematycznych
4. Organizacja pikników ekologicznych połączonych z warsztatami edukacyjnymi
5. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
6. Pomoc finansową i wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w trudnych warunkach finansowych
7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
8. Szkolenia i inne działania na rzecz innych organizacji NGO
9. Prowadzenie Klubu dla Rodzin Zwalcz Nudę

§ 6
Fundacji zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

III) Majątek i przychody fundacji

§ 7
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 500,00 (pięćset złotych), wymieniony w akcie jej ustanowienia.

§ 8
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 9
Przychody Fundacji pochodzą z :
1. Subwencji i dotacji osób prawnych.
2. Darowizn, spadków i zapisów.
3. Przychody ze zbiórek, biletów, aukcji i imprez publicznych.
4. Przychody z majątku nieruchomego i ruchomego, lokat bankowych.
5. Dotacji publicznych

§ 10
Przychody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 11
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywiste jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 12
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonując na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych lub gdy idzie o osoby zagraniczne 5.000,00 USD (pięć tysięcy dolarów USA), uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażają takie życzenie.
2. Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

IV) Organy i sposób zorganizowania fundacji

§ 13
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Decyzje i Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, a w razie równej liczby głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu.

§ 14 – 19 zostały usunięte

§ 20
1. Organem Fundacji jest Zarząd. 2. Zarząd składa się od 1 do 5 osób w tym Prezesa. 3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 4. Członków Zarządu nowej kadencji powołuje najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji Zarząd. Uzupełnienia składu Zarządu obecnej kadencji dokonuje swą uchwałą Zarząd. 5. Usunięto 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek: a) Złożenia rezygnacji b) odwołania przez Zarząd co jest możliwe w przypadku:
– Podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu.
– Choroby, ułomności lub utarty sił, powodującą trwałą niezdolność do sprawowania funkcji.
– Nie pełnienia obowiązków przez członka przez okres dłuższy niż rok.
– Nienależytego wypełniania funkcji członka.
– Istotnego naruszenia postanowień statutu.

§ 21
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
2. Prezes może powierzać Członkom Zarządu określone funkcje w Zarządzie.

§ 22
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. usunięto

§ 23
1. Zarząd Fundacji:
a) Reprezentuje ją na zewnątrz.
b) Opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działalności.
c) Sporządza i zatwierdza sprawozdania z działalności Fundacji.
d) Sprawuje zarząd jej majątkiem.
e) Przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy.
f) Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
g) Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej.
h) Podejmuje decyzję o przystąpieniu do spółek i fundacji.
i) Uchwala połączenia oraz likwidację Fundacji.
j) Uchwala zmiany statutu Fundacji.
k) Wytycza główne kierunki działalności Fundacji.
2. usunięty

§ 24
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego minimum dwaj Członkowie Zarządu Fundacji łącznie, lub Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.

§ 25
Usunięto

§ 26
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 27
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. W umowach pomiędzy Fundacją, a członkami Zarządu, także w sporach z nimi reprezentuje Fundację Prezes Zarządu lub pełnomocnik powołany uchwałą zarządu
3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Zarządu

§ 28
1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd
2. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków Fundacji.
V. Organ sprawujący Nadzór

§ 29
Organem sprawującym Nadzór nad fundacją jest Minister właściwy ds. Sportu.

V) Zmiana statutu

§ 30
Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

VI) Postanowienia końcowe

§ 31
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie może także nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel fundacji.

§ 32
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania jej środków finansowych i majątku.

§ 33
1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji, których cele odpowiadają celom Fundacji.

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   220-902   300-101   100-105  , 220-901   JN0-102   2V0-620   210-260   70-417   220-801   200-310   350-018   JN0-102   MB2-707   JN0-360   70-177   CRISC   1V0-601   70-461   70-178   70-480   101   200-310   SY0-401   c2010-652   MB6-703   ADM-201   210-060   70-417   640-911   OG0-093   100-105  , 70-480   JN0-102   70-532   350-060   640-911   1Z0-144   70-347   2V0-620   C_TFIN52_66   210-260   ADM-201   70-463   9L0-012   210-065   70-413   JN0-360   210-060   70-178   9L0-066   300-208