O nas

Narodowy Dzień Sportu to ogólnopolska akcja społeczna popularyzująca sport i zdrowie dedykowana wszystkim, którzy kochają sport (oraz tym, którzy jeszcze nie kochają, ale na pewno po udziale w tym wydarzeniu zaczną).

Ideą akcji organizowanej od 2011 roku przez Fundację Zwalcz Nudę we współpracy z Partnerami wydarzenia, jest umożliwienie wszystkim chętnym dostępu do nieodpłatnych, specjalnie przygotowanych treningów w wielu dyscyplinach sportowych. Projekt skierowany jest zarówno do osób, które już uprawiają sport rekreacyjnie, jak i tych, które dopiero planują rozpoczęcie treningów. Część szkoleń prowadzą wybitni polscy sportowcy, z mistrzami olimpijskimi i mistrzami świata na czele.

Zespół Zwalcz Nudę przez cały rok przygotowuje projekt zapraszając do niego wszystkie punkty miejskie, wiejskie, prywatne, non profit i media – każdy, dla którego sport jest ważny, może być Partnerem tego wydarzenia. Zapraszamy też do współrazy sponsorów, którzy tak jak my wierzą, że sport jest ważny i warto w niego inwestować.

W efekcie tych działań cała Polska w pierwszą sobotę października zamienia się w wielki plac treningowy z tysiącami bezpłatnych zajęć rozsianych po całym kraju.

Zwieńczeniem całego wydarzenia i główną platformą komunikacji z mediami jest wielki piknik na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie.

Założeniem projektu jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez zorganizowanie nieodpłatnych zajęć sportowych.

I edycja odbyła się 26 października 2013 roku

II edycja odbyła się 14 czerwca 2014 roku

III edycja odbyła się 3 października 2015 roku

IV edycja odbyła się 1 października 2016 roku

Narodowy Dzień Sportu mocno wspierają największe gwiazdy polskiego sportu. Ambasadorami akcji są m.in. Iwona Guzowska, Andrzej Supron, Jacek Wszoła, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, Kajetan Broniewski, Robert Mateusiak.

Każda edycja Narodowego Dnia Sportu to:

 • setki tysięcy uczestników
 • tysiące bezpłatnych treningów w całej Polsce
 • setki miejscowości w całym kraju
 • ekwiwalent reklamowy wart prawie
  2 miliony złotych

Nie może Cię zabraknąć – dołącz do grona Partnerów Narodowego Dnia Sportu. Jak to zrobić?

 1.  7 października 2017 roku zorganizuj bezpłatne wydarzenie sportowe.
 2. Wybierz jeden z pakietów (podstawowy jest bezpłatny! Wszystkie opisaliśmy tutaj.
 3. Wypełnij formularz umieszczony u dołu strony w zakładce Strefa Partnera.
 4. Odeślij go na maila nds@zwalcznude.pl
 5. Dobrze wypełnione informacje o wydarzeniu z formularza zostaną wrzucone na stronę. Jeśli czegoś będzie brakowało – skontaktujemy się z Tobą.

Obraz mówi wiele więcej niż tekst – zapraszamy do obejrzenia kilku krótkich filmów z dotychczasowych edycji Narodowego Dnia Sportu.

Jeśli sport i zdrowie są dla Ciebie ważne, a polityka CSR firmy zakłada wsparcie tej dziedziny – nie może Cię zabraknąć na największym ogólnopolskim święcie sportu.

 

Kilka słów z Teleexpressu:

Zobacz film z NDS we Wrocławiu:

Zwieńczeniem projektu jest wielki piknik na Błoniach PGE Narodowego. Posłuchaj, co mówią o nas nasi ambasadorzy – tutaj w filmie z 2016 roku:

Film z pikniku w 2015 roku:

Kilka słów od naszych ambasadorów i prezes Fundacji:

Narodowy Dzień Sportu wspierają największe gwiazdy polskiego sportu. Ambasadorami akcji są m.in. Iwona Guzowska, Andrzej Supron, Jacek Wszoła, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, Kajetan Broniewski, Robert Mateusiak.

A może chciałbyś promować markę na tak ważnym wydarzeniu? Zobacz, jak zrobili to nasi Partnerzy:

A może stawiasz na wartości rodzinne? Weź udział w największym wydarzeniu tego typu w stolicy. W tym roku częścią pikniku 7 X na błoniach PGE Narodowego znajdziesz specjalną strefę rodzinną w ramach Warszawskich Dni Rodzinnych. Zobacz jak wyglądała ona w latach ubiegłych:

I nie zapomnij polubić nas na Facebooku!

STATUT FUNDACJI ZWALCZ NUDĘ

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA ZWALCZ NUDĘ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Irenę Tyl działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa, terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 4

Celami Fundacji są:

1. Inicjowanie i promowanie zdrowego stylu życia.
2. Inicjowanie i promowanie działalności kulturalnej.
3. Inicjowanie i wspieranie edukacji obywateli.
4. Inicjowanie i promowanie aktywności fizycznej, sportu i rekreacji.
5. Promowanie zdrowej i ekologicznej żywności.

6. Wspieranie i promowanie działań proekologicznych.
7. Inicjowanie i promowanie działań prorodzinnych.

 

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Coroczne organizowanie Narodowego Dnia Sportu
 2. Organizowanie edukacyjnych gier miejskich
 3. Organizowanie edukacyjnych warsztatów tematycznych
 4. Organizacja pikników ekologicznych połączonych z warsztatami edukacyjnymi
 5. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych dla młodzieży z rodzin patologicznych
 6. Pomoc finansową i wspieranie młodzieży i rodzin w trudnych warunkach finansowych
 7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 6

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 7

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dofinansowania przez władze samorządowe i rządowe
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z majątku Fundacji.

 

Władze Fundacji.

 

§ 8

Władzami fundacji są:

a)      Rada Fundacji,

b)      Zarząd Fundacji.

 

Rada Fundacji.

§ 9

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z jednego do trzech członków.
 3. W skład pierwszej Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
 4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 

§ 10

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 11

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Nadzór nad działalnością Fundacji.

 

§ 12

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji.

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

 

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 15

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

Organ Sprawujący Nadzór

§ 16

Organem sprawującym Nadzór nad fundacją jest Minister Sportu i Turystyki

 

Zmiana Statutu

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek członka Rady Fundacji lub członka Zarządu Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji na podstawie uchwały Rady Fundacji.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Radę Fundacji.

Powyższy statut został ustalony przez Fundatorkę, Irenę Tyl w dniu 5 lipca 2013 roku i wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Narodowy Dzień Sportu

Fundacja Zwalcz Nudę oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z Patronami i Partnerami, zapraszają na czwartą edycję Narodowego Dnia Sportu.

Projekt jest dedykowany wszystkim, którzy kochają sport. Tego dnia w kilkuset najważniejszych placówkach sportowych w Polsce organizowany jest dzień otwarty. Polacy będą mogli nieodpłatnie korzystać ze specjalnie zorganizowanych treningów z wielu dyscyplin sportowych, a część z nich będzie mogła odbyć trening z największymi sławami polskiego sportu: mistrzami i olimpijczykami.

 

Poprzez Narodowy Dzień Sportu chcielibyśmy:

1. Pokazać jak szeroka jest sportowa oferta Polski

2. Dać możliwość spróbowania nieodpłatnie (lub za odpłatnością symboliczną) nowych sportów każdemu, kto będzie chciał wziąć udział w imprezie

3. Zorganizować treningi z najlepszymi polskimi sportowcami dla amatorów

 

JAK TO DZIAŁA?

Partnerzy Narodowego Dnia Sportu (kluby fitness, siłownie, szkoły tańca, jogi, sztuk walki, baseny, kluby sportowe i inne) przygotowują bezpłatnie:

 • Wydarzenie we własnym klubie lub
 • Wydarzenie przy współpracy z organizatorami NDS.

Jak to będzie wyglądać?

Na stronie www.narodowydziensportu.pl pojawi się kilkaset wydarzeń (zajęcia sportowe, treningi, biegi uliczne, mecze itp.) z różnych dyscyplin sportowych, na które będzie można zarejestrować się mailowo.

Po rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie, czy Wasze nazwisko znalazło się na liście danych zajęć i automatycznie stajecie się ich uczestnikiem.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej, pogrupowanym wedle różnych dyscyplin sportowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

CEL I TERMIN WYDARZENIA

Jakie cele chcemy osiągnąć?

 1. Pokażemy jak szeroka jest sportowa oferta polskich miast
 2. Damy możliwość spróbowania nieodpłatnie nowych sportów każdemu, kto będzie chciał wziąć udział w imprezie
 3. Zorganizujemy treningi dla amatorów z najlepszymi, polskimi sportowcami
 4. Rozpowszechnimy uprawianie sportów amatorskich, pokazując również mało typowe dziedziny
 5. Chcemy stworzyć nowe, sportowo-rekreacyjne wydarzenie, które zyska miłośników w całej Polsce
 6. Chcemy stworzyć cykliczną imprezę, która tak jak EURO 2012 zjednoczy Polaków wokół sportu.
 7. Chcielibyśmy, by w przyszłości największe wydarzenia Narodowego Dnia Sportu odbywały się na Stadionie Narodowym oraz innych stadionach wybudowanych przy okazji EURO 2012.
 8. Pokażemy, że polscy wielcy sportowcy są blisko kibiców, a zarazem, że młodzi, utalentowani ludzie mogą również stać się najlepsi, jeśli włożą w to serce i odpowiednią, cieżką pracę.

Zasięg imprezy i uczestnicy

Zasięg NDS

Cała Polska ze szczególnym uwzględnieniem stolicy.

Kto może wziąć udział w NDS?

Każdy kto poprzez stronę internetową zapisze się na zajęcia. Przewidujemy zajęcia dla każdej grupy wiekowej – od maluszków po seniorów. Wystarczy chcieć spróbować czegoś nowego lub sprawdzić nowego instruktora czy sportową placówkę.

Dyscypliny sportowe

Jakie dyscypliny sportowe planujemy?

Wszystkie. Ogranicza nas tylko wyobraźnia i zgłoszenia partnerów. Przykładowe dyscypliny/miejsca, które pojawiły się w I oraz II edycji, bądź pojawią się w następnych edycjach to np.:

Pływanie

Jeździectwo

Polo

Curling

Hokej

Rugby

Tenis

Squash

Rower

Siłownia

Fitness

Taniec

Joga

Sztuki walki

Narciarstwo (w miarę możliwości pogodowych)

Lekkoatletyka

Pięciobój

Piłka nożna

Badminton

Tenis stołowy

Siatkówka

Koszykówka

Żeglarstwo

Nordic Walking

i inne.

Współpraca

Kto może być Partnerem wydarzenia?

Do współpracy są zaproszone wszystkie firmy, OSIRy, stowarzyszenia i instytucje związane ze sportem.

Kogo planujemy zaprosić do współpracy?

Do współpracy przy projekcie zostaną zaproszeni najwięksi polscy sportowcy, którzy poprowadzą część treningów ze sportowcami amatorami. W tym piłkarze, olimpijczycy i mistrzowie świata w swoich dziedzinach.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Krystyna Radkowska

Prezes Fundacji Zwalcz Nudę

Organizator Narodowego Dnia Sportu

krystynaradkowska@zwalcznude.pl